Regulamin
 
 
 
 
 
 

Właściciel serwisu zobowiązuje wszystkich użytkowników serwisu do przeczytania oraz zaakceptowania niżej wymienionych Ogólnych Warunków Umowy (w skrócie OWU) przed zarejestrowaniem.

Niniejsze warunki zostały opublikowane (10.12.2017r.) i obowiązują od (10.12.2017r.).


Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.twoje-sponsorki.pl
2. Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: twoje.sponsorki.agencja@gmail.com
3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach niniejszego regulaminu co do obowiązków administratora serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. Z 2002r., Nr 144, poz. 1204), w pozostałym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883).


Art. 2 PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu w sposób niezgodny z jego celem.
3. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym.
4. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę administratora serwisu, innych użytkowników serwisu lub osób trzecich.

Art. 3 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Art. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu, wywołane siłą wyższą – zakłócenia nie spowodowane działaniami administratora.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez użytkowników serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników niegodnie z celem działania serwisu.


Art. 7 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
1. Przedmiotem sprzedaży w serwisie www.twoje-sponsorki.pl są kontakty do sponsorek. Jeden kontakt do jednej sponsorki zawiera: imię, adres e-mail, miejscowość, wiek i proponowaną kwotę sponsoringu.

2. Aktualne ceny za przedmiot sprzedaży dostępne są na stronie głównej serwisu.

3. Administrator serwisu nie odpowiada za ewentualny brak kontaktu i reakcji ze strony sponsorki na wiadomości od Użytkownika. Administrator udostępnia dane kontaktowe, ale z uwagi na specyfikę przedmiotu sprzedaży i całej działalności nie może zagwarantować, iż na pewno Użytkownikowi uda się nawiązać kontakt ze sponsorką.


Art. 8 REKLAMACJE
1. Reklamacje i zażalenia związane z jakością świadczenia usług przez administratora serwisu lub zarzutem osoby trzeciej należy składać drogą e-mailową na adres: twoje.sponsorki.agencja@gmail.com
2. Administrator serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każda reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres z którego dotarła reklamacja.

Art. 10 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Jeżeli powyższe zasady są dla Ciebie sprzeczne, zostajesz pozbawiony możliwości korzystania z serwisu - opuść stronę.
2. Jeżeli korzystasz z serwisu, wówczas jednoznacznie oświadczasz, że zapoznałeś się z całym regulaminem i zgadzasz się z każdym jego punktem. Jego nieznajomość nie zwalnia od jego przestrzegania.